اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور Trailing Stop

نمایش تمامی محدوده ها به تفکیک موقعیت های Long و Short
شبیه سازی تقیب قیمت با فاصله عددی دلخواه از قیمت کلوز کندل
شبیه سازی تقیب قیمت با فاصله درصدی دلخواه از قیمت کلوز کندل
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

حد ضرر دنبال کننده

برخورد با حد ضرر

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Trailing Stop

حد ضرر دنبال کننده همیشه از بهترین قیمت باتوجه به نوع موقعیت تعیین میشود که برای موقیت های Long قیمت High و برای موقیت های Short  قیمت Low ملاک محاسبه می باشد و در سوی دیگر بدترین قیمت یا ملاک برخورد با حد ضرر دنبال کننده برای موقیت های Long قیمت Low و برای موقیت های Short قیمت High است. و به دو صورت زیر قابل محاسبه است: 

نسبی یا Ratio:
حد ضرر با درصدی از بهترین قیمت بروز رسانی مشود. 

فاصله یا Spread:
حد ضرر با مقدار عددی از بهترین قیمت بروز رسانی مشود.

مثال اگر قیمت نماد BTCUSDT به شکل زیر باشد:

Open=28300
High=30300
Low=27900
Close=30200

حد ضرر دنبال کننده در موقعیت Long به صورت نسبی 5 درصد برابر است با :

28785 = ( 0.05 * 30300 ) – 30300

حد ضرر دنبال کننده در موقعیت Long به صورت فاصله 1000 دلاری برابر است با :

29300 = 100030300

حد ضرر دنبال کننده در موقعیت Short به صورت نسبی 5 درصد برابر است با :

29295 = ( 0.05 * 27900) + 27900

حد ضرر دنبال کننده در موقعیت Short به صورت فاصله 1000 دلاری برابر است با :

28900 = 1000 + 27900

Long Ratio

نمایش و مقدار عددی حد ضرر دنبال کننده نسبی در موقعیت های Long

مقدار پیش فرض انتخاب شده و 1 درصد می باشد.

Long Spread

نمایش و مقدار عددی حد ضرر دنبال کننده فاصله در موقعیت های Long

مقدار پیش فرض انتخاب شده و 10 عدد می باشد.

Short Ratio

نمایش و مقدار عددی حد ضرر دنبال کننده نسبی در موقعیت های Short

مقدار پیش فرض انتخاب شده و 1 درصد می باشد.

Short Spread

نمایش و مقدار عددی حد ضرر دنبال کننده فاصله در موقعیت های Short

مقدار پیش فرض انتخاب شده و 10 عدد می باشد.