اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزار های شما در راه موفقیت بازهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Macro Oscillator

نمایش میزان تغییرات هر گام Macro
نمایش حاصل جمع چند روز اخیر تغییرات هر گام
این اندیکاتور فعلا فقط در قالب زمانی (Timeframe) 1 دقیقه قابل نمایش است! 

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

ماکرو مثبت

ماکرو منفی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 1

OR Exchange

ساعت و دقیقه شروع و پایان زمان OR را وارد کنید. این زمان براساس UTC/GMT است و به هیچ عنوان وابسته به منطقه زمانی کارگذار یا صرافی شما نیست!

لطفا به این مهم توجه داشته باشید که در تریدینک ویو میتوانید در زمان نمایش چارت، منطقه زمانی را تغییر دهید که فقط جنبه نمایشی دارد پیشنهاد میگردد نمایش چارت خود را بر اساس UTC-00 قراردهید. آموزش این کار را اینجا ببینید.

مقدار پیش فرض 14:00– 13:30است.

به عنوان مثال میخواهیم Opening Range 30 دقیقه ای با شروع بازار نیویورک (New York) در صرافی های بایننس (Binance) با اختلاف زمانی 0 و بینگ ایکس (BingX) با اختلاف زمانی +8 ساعت (شانگهای) برای جفت رمز ارز BTCUSDT تعریف کنیم:

Binance Time Zone: 00:00 UTC

BingX Time Zone: +08:00 UTC

 

New York Time Zone: -04:00 UTC

Core Trading Session: 09:30 – 16:00

:OR Exchange Start

13:30 = ( 04:00 – ) – 09:30

:OR Exchange End

14:00 = 00:30 + 13:30

همان طور که مشاهده میکنید اختلاف زمانی صرافی های تاثیری در محاسبات ما ندارد! و فقط اختلاف زمانی بازار هدف (نیویورک) با ساعت جهانی مهم است.

ATR Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

ATR Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 عدد است.

ATR % A

درصدی از ATR که به عنوان خط A در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 درصد است.

ATR % C

درصدی از ATR که به عنوان خط C در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 15 درصد است.

ACD Layer 4

Macro Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Macro است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید. این قالب زمانی فعلا روزانه است.

مقدار پیش فرض 7 عدد است.

Validation Time

مدت زمانی که از اولین برخورد با خط A یا C باید گذشته باشد و قیمت به داخل OR وارد نشود تا جهت بازار تایید شود. این زمان معمولا باید نصف مدت OR باشد. این مدت زمان فعلا به دقیقه است.

مقدار پیش فرض 15 دقیقه است.