اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD OR & Pivot

رسم تمامی نمودار ها برای 5 هزار کندل معاملاتی اخیر!
امکان تنظیم OR به صورت دستی و قابلیت نمایش آن در تایم فریم های دیگر
محاسبه ATR و C با بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه و درصد دلخواه
محاسبه Pivot با بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه
محاسبه زنده پیوت با اخرین قیمت معامله جهت استفاده در حد ضرر
محاسبه پیوت ایمن جهت جلوگیری در سایه زدن حد ضرر
نمایش بیشترین و کمترین قیمت در 3 بازه کوتاه، میان و بلند مدت با تعیین قالب زمانی دلخواه
محاسبه هدف قیمت با الگوریتم جی با امکان تعیین تعداد روز و درصد دلخواه
پیشنهاد موقعیت خرید و فروش تعیین درصد سود دلخواه و محاسبه حد ضرر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

Pivot یک روزه

Pivot چند روزه

OR

A

C

GTP

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 1

OR Exchange

ساعت و دقیقه شروع و پایان زمان OR را وارد کنید. این زمان براساس UTC/GMT است و به هیچ عنوان وابسته به منطقه زمانی کارگذار یا صرافی شما نیست!

لطفا به این مهم توجه داشته باشید که در تریدینک ویو میتوانید در زمان نمایش چارت، منطقه زمانی را تغییر دهید که فقط جنبه نمایشی دارد پیشنهاد میگردد نمایش چارت خود را بر اساس UTC-00 قراردهید. آموزش این کار را اینجا ببینید.

مقدار پیش فرض 14:00– 13:30است.

به عنوان مثال میخواهیم Opening Range 30 دقیقه ای با شروع بازار نیویورک (New York) در صرافی های بایننس (Binance) با اختلاف زمانی 0 و بینگ ایکس (BingX) با اختلاف زمانی +8 ساعت (شانگهای) برای جفت رمز ارز BTCUSDT تعریف کنیم:

Binance Time Zone: 00:00 UTC

BingX Time Zone: +08:00 UTC

 

New York Time Zone: -04:00 UTC

Core Trading Session: 09:30 – 16:00

:OR Exchange Start

13:30 = ( 04:00 – ) – 09:30

:OR Exchange End

14:00 = 00:30 + 13:30

همان طور که مشاهده میکنید اختلاف زمانی صرافی های تاثیری در محاسبات ما ندارد! و فقط اختلاف زمانی بازار هدف (نیویورک) با ساعت جهانی مهم است.

ATR Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

ATR Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار ATR است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 عدد است.

ATR % A

درصدی از ATR که به عنوان خط A در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 10 درصد است.

ATR % C

درصدی از ATR که به عنوان خط C در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 15 درصد است.

ACD Layer 2

Pivot Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 7 عدد است.

Mach Pivot on OR

در بیشتر تنظیمات کاربر روی اندیکاتور زمان شروع OR و با Pivot که ساعت 00:00 است یکی نیست.در این موارد جهت نمایش بهتر نمودار محل تغییر مقدار پیوت ها به محل شروع OR تغییر داده میشود.

مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

مهم: با زدن این تیک حد ضرر های شما که وابسته به پیوت ها است به جهت این جابه جایی در طول شبانه روز منطقه زمانی کارگزار شما به درستی نمایش داده نمی شود.

Pivot Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

Development

TP Daily Period

تعداد روز ورودی به در الگوریتم تعیین هدف قیمت جی است. هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 1 عدد است.

% TP

درصدی از TP که به عنوان خط TP در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 درصد است.

Safe Pivot

درصدی از “ناحیه پیوت امن الگوریتم جی” که به عنوان پیوت چند روزه ایمن در تعیین حد ضرر استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 5 درصد است.

مهم: ناحیه پیوت امن الگوریتم جی عبارت است از بازه بزرگتر از پیوت چند روزه است که جهت جلوگیری از سایه زدندهای قیمت اطراف حد ضرر تعیین شده با پیوت چند روزه است.

Risk Reward

نسبت سود مورد انتظار با ضرر پیشبینی شده در استراتژی ACD. میتوانید هر عدد غیرمنفی را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 عدد است.

Highest/Lowest Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

Highest/Lowest Period Short

تعداد قالب زمانی (Period) کوتاه مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 30 عدد است.

Highest/Lowest Period Medium

تعداد قالب زمانی (Period) میان مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 60 عدد است.

Highest/Lowest Period Long

تعداد قالب زمانی (Period) بلند مدت محاسبه مقدار بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی انتخابی کاربر است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 90 عدد است.

Display Settings

Show OR

نمایش خط های ORمقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show A

نمایش خط های Aمقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show C

نمایش خط های Cمقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show TP

نمایش خط های TPمقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Pivot N

نمایش خط های Pivot Nمقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show Safe Pivot N

نمایش محدوده امن Pivot Nمقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Short Position

نمایش موقعیت Short براساس Risk Reward تعیین شده.

 مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Highest/Lowest

نمایش محل بیشترین و کمترین قیمت در بازه های تعیین شده کاربر. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show Pivot 1

نمایش خط های Pivot 1مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show Safe Pivot 1

نمایش محدوده امن Pivot 1مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Long Position

نمایش موقعیت Long براساس Risk Reward تعیین شده.

مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Show Data Table

نمایش جدول اطلاعات محاسباتی اندیکاتور. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.
 

Time zone

منطقه زمانی کارگزار یا صرافی

H Long %, H Medium %, H Short %

فاصله به درصد از بیشترین قیمت بازه بلند، میان و کوتاه مدت

L Long %, L Medium %, L Short %

فاصله به درصد از کمترین قیمت بازه بلند، میان و کوتاه مدت

Position

نوع موقیت – Long / Short

Profit Set

عدد حد سود در سفارش

Reward

مقدار عددی سود با توجه به Risk Reward تعیین شده

Risk

مقدار عددی ضرر براساس استراتژی ACD

% Loss

درصد ضرر براساس قیمت آخرین معامله

Loss Set

عدد حد ضرر در سفارش

TP Up , TP Down

کران بالا و پایین هدف قیمت

C Up , C Down

کران بالا و پایین  C

A Up , A Down

کران بالا و پایین A

OR High , OR Low

کران بالا و پایین OR

P1 Up , P1 Down

کران بالا و پایین پیوت 1 روزه

Pn Up , Pn Down

کران بالا و پایین پیوت چند روزه

Pn Live Up , Pn Live Down

کران بالا و پایین پیوت چند روزه زنده که با اخرین قیمت معامله محاسبه میشود

ACD Layer 2

وضعیت لایه 2 در بررسی استراتژی ACD