اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD PMA Oscillator

نمایش میزان تغییرات هر گام 
نمایش تاثیر حجم در تغییرات هر گام
نمایش حاصل جمع چند روز اخیر تغییرات هر گام
نمایش انواع میانگین تغییرات هر گام
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

درصد های مثبت

میانگین

درصد های منفی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 4

Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار PMA است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

 

Short Period, Medium Period, Long Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار بازه کوتاه، میان و بلند مدت است. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض کوتاه 14 ، میان 30 و بلند 50 عدد است.

J Development

Use Volume Method

انتخاب شیوه تاثیر گذاری حجم در نمودار

  • None: بدون تاثیر باشد.
  • Candle: در بخش میله ای نمودار ضرب شود.
  • Sum: در خط حاصل جمع ضرب شود.
  • Both: در هر دو مورد بالا ضرب شود.
مقدار پیش فرض None است.

Sum: Lock Back

تعداد کندل برگشتی در محاسبه حاصل جمع است.

مقدار پیش فرض 3 عدد است.

Moving Method

نوع فرمول محاسبه میانگین است که اندیکاتور به سه روش ساده (SMA) و وزندار (WMA) و نمایی (EMA) امکان محاسبه دارد.

مقدار پیش فرض SMA است.

Moving Lengh

تعداد قالب زمانی (Length) محاسبه مقدار میانگین است. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 8 عدد است.

Moving Source

تایین کننده ورودی یا اینکه میانگین روی چه متغییری انجام شود است.

Candle: بخش میله ای نمودار.
Sum: حاصل جمع کندل های برگشتی.

مقدار پیش فرض Candle است.