اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Sushi Roll (Mark Fisher)

رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر
نمایش سوشی رول مارک فیشر با تعداد کندل دلخواه
از این اندیکاتور برای یکی از تایید های خروج از موقعیت استفاده کنید.
پیشنهاد میشه این اندیکاتور در قالب زمانی 10 دقیقه و روزانه استفاده شود.

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

رول های صعودی

رول های نزولی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Sushi Roll

Bars

تعداد کندل های برگشتی در محاسبه رول ها است.

مقدار پیش فرض 5 عدد است.