اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Multi Pivot

نمایش دو پیوت ای سی دی با امکان انتخاب بازه و قالب زمانی دلخواه
نمایش یک پیوت حجمی با امکان انتخاب حداقل بازه دقیقه ای
انتخاب قیمت پایه پیوت حجمی دلخواه
نمایش حاصل جمع چند کندل اخیر پیوت حجمی
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

Pivot اول

Pivot دوم

Pivot حجمی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 2

ACD Pivot One/Two: Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید. مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

ACD Pivot One/Two: Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید. مقدار پیش فرض 1 یا 5 عدد است.

ACD Pivot One/Two: Show Line

نمایش و رنگ خط های Pivot مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Volume Pivot

Minimum Timeframe

برای محاسبه معدل قیمت با تاثیر فراوانی حجم معامله نیاز است هر کندل نمودار به بخش های کوچکتر شکسته شود. با توجه به محدودیت های تریدینگ ویو هرچه قالب زمانی چارت بزرگتر میشود این حداقل هم باید افزایش یابد. به عنوان مثال برای چارت های باقالب زمانی تا روزانه میتوان از 1 دقیقه استفاده کرد و برای قالب های تا هفته از 1 ساعت و ماهانه به بالا از 1 روز استفاده کنید. مقدار پیش فرض 1 دقیقه است.

Source

تایین کننده ورودی یا اینکه میانگین روی چه متغییری انجام شود است. میتوانید از تمامی مقدار های روی چارت استفاده کنید حتی خروجی باقی اندیکاتور های در حال اجرا. مقدار پیش فرض Close است.

Lookback Candle

تعداد کندل برگشتی در محاسبه معدل حجمی است. مقدار پیش فرض 24 عدد است. این پیش فرض برای چارت 1 ساعت است.

Split Day

در چارت های با قالب زمانی کمتر از یک روز به جهت نمایشی مقدار پیوت حجمی در طول یک روز ثابت باشد. مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Show Line Color

نمایش و رنگ خط Pivot حجمیمقدار پیش فرض انتخاب شده است.