الگوریتم تریدینگ

بدون خستگی و هیجان کاذب معامله کنید!

یک کارمند بدون خستگی و هیجان استخدام کنید

تصور کنید یک کارمند استخدام میکنید که در تمامی شبانه روز بیدار است و مشغول تحلیل بازار است این کامند حجم بسیار زیادی از اطلاعات بازار را دریافت میکند و در لحظه تحلیل و پردازش میکنید ضمنا کاملا مراحل کسب اطمینان از ورود بازار را بدون هجان کاذب بررسی میکند و در پیامی به شما اعلام موقعیت مناسب میکند و در صورت تایید شما به جای شما با میزان سرمایه ای که برایش تعریف میکند وارد موقعیت میشود.

با کارمندان ما هیچ موردی از چک لیست ورود به موقعیت جا نمیماند!