اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD PMA

محاسبه با سه بازه و قالب زمانی دلخواه
مشخص نمودن اولین بار صعودی یا نزولی شدن هر سه بازه
مشخص نمودن چگونگی برخورد بازه کوتاه با باقی بازه ها
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

درصد های مثبت

ناهمگن

درصد های منفی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 4

Gaps

اگر قالب زمانی انتخابی بزرگتر از قالب زمانی چارت در حال نمایش بود فاصله های زمانی به هم وصل نشود.

مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار PMA است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

 

Short Period, Medium Period, Long Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار بازه کوتاه، میان و بلند مدت است. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض کوتاه 14 ، میان 30 و بلند 50 عدد است.

Short CrossOver Medium, Long

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه میان و یا بلند مدت به سمت بالا عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

New PMA Up, Down

نمایش نقاطی که هر سه بازه برای اولین بار صعودی یا نزولی میشوند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short CrossUnder Medium, Long

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه میان و یا بلند مدت به سمت پایین عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.