اندیکاتورها > متاتریدر

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD OR & Pivot - جغد

نمایش چند روز اخیر لایه 1 و 2 استراتژی ACDانتخاب ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR
تعیین تعداد دقیقه محاسبه مدت OR و نمایش OR شناور تاقبل پایان OR
تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C
نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه
محاسبه پیوت زنده براساس قیمت آخرین معامله
محاسبه پیوت فردا پس از پایان بازار جهت تنظیم حد ضرز
نمایش سقف و کف بازار با تعیین درصد نوسان بازار
نمایش گزارش محاسبات در هر روز مجزا

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

Pivot یک روزه

Pivot چند روزه

OR

A

C

GTP

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 1

OR Method

روش های دریافت اطلاعات بیش از 10 روز از سرور کارگزاری. نکته باتوجه به مشکل دریافت اطلاعات از سرور های کارگزاری برخی از آنها به روش کامل و برخی به روش بخشی تا حد زیادتری اطلاعات میدهند ولی این موضوع بین انها یکسان نیست. جهت استفاده از روش کامل گزینه Fullو جهت استفاده از روش بخشی گزینه Partialرا انتخاب کنید.

Opening Range

تعداد دقیقه های معاملاتی ابتدای بازار که به دقیقه وارد میشود و ملاک آن دقیقه های معاملاتی می باشد نه دقیقه های زمانی.

Use Manual Time for Start OR

سویچ فعال سازی استفاده تایین ساعت و دقیقه خاص جهت شروع Opening Range این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Start OR Hours

انتخاب ساعت خاص جهت شروع Opening Range – به جهت راحتی کاربری به صورت لیست انتخابی از 24 ساعت طراحی شده.این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Start OR Minutes

انتخاب دقیقه خاص جهت شروع Opening Range – به جهت راحتی کاربری به صورت لیست انتخابی از 60 دقیقه طراحی شده.این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

ATR Period

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه ATR

ATR Percentage

درصد در نظر گرفته شده ATR جهت فاصله از OR

C Percentage

درصد در نظر گرفته شده C جهت فاصله از OR

ACD Layer 2

PiVot N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه PiVot N روزه

Use Live PiVot

سویچ فعال سازی محاسبه PiVot لحظه ای که اگر در پایان بازار استفاده شود PiVot روز بعد (پیوت فردا) نمایش میدهد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Live PiVot Update (Second)

دوره زمانی بروزرسانی پیوت زنده که مقدار آن به ثانیه است. پس از گذشت مقدار ثانیه تعریف شده پیوت زنده بروز رسانی میشود. هر عدد مثبت قابل قبول است. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Development

Use Manual ATR & GTP For Every Day

سویچ فعال سازی استفاده از مقدار ثابت ATR و GTP برای تمامی روزها

Manual ATR

مقدار ثابت ATR برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR>P فعال باشد.

Manual GTP

مقدار ثابت GTP برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR & GTP For Every Day فعال باشد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Target Position N Day

تعداد روز ورودی به در الگوریتم تعیین هدف قیمت جی است. هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Target Position Percentage

درصدی از TP که به عنوان خط TP در استراتژی ACD استفاده میشود. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Use Manual Close

سویچ فعال سازی استفاده از قیمت پایانی بازار (قیمت تصفیه) به صورت دستی در محاسبه پیوت و دامنه نوسان. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Manual Close

مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Close فعال باشد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Positive Percentage of Volatility Range

درصد در نظر گرفته شده از مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل که به عنوان دامنه نواسان مثبت قیمت روز جاری نمایش داده می شود. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Negative Percentage of Volatility Range

درصد در نظر گرفته شده از مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل که به عنوان دامنه نواسان منفی قیمت روز جاری نمایش داده می شود. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Display

Indicator Notification Text

متنی به انتخاب کابر که در ابتدا پیام های اندیکاتور نوشته میشود. این متن جهت تفکیک پیام های اندیکاتورهای مشابه بروی چارتهای متفاوت کاربرد دارد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

N DayDraw

تعداد روز مورد نظر برای نمایش تاریخچه. تعداد بیشتر از 10 روز را برخی از سرور های کارگزاری اطلاعات نمیدهد.برای این تعداد روز باید به مقدار عبارت زیر اطلاعات معاملات وجود داشته و قابل دریافت باشد.

(N Day Draw+Max (PiVot N Day, ATR N Day

مقدار پیش فرض 10 عدد است.

Number of Digits After Decimal Point

تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Show Volatility Range

نمایش دامنه نوسان قیمت بر روی چارت این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Show Pivot Log

نمایش گزارش محاسبات Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Show Live Pivot Log

نمایش گزارش محاسبات Live Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

ATR Log

نمایش گزارش محاسبات ATR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

C Log

نمایش گزارش محاسبات C در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

GTP Log

نمایش گزارش محاسبات GTP در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

OR Time Log

نمایش گزارش زمان OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

OR Value Log

نمایش گزارش محاسبات OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!