اندیکاتورها > متاتریدر

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Multi Pivot

نمایش یک پیوت ای سی دی با امکان انتخاب قالب زمانی و بازه دلخواه

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

Pivot اول

Live Pivot

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 2

PiVot N Day

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Pivot است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

TimeFrame (True: AUTO - False: DAILY)

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Pivot است. اگر در True باشد قالب زمانی چارت به عنوان قالب زمانی پیوت انتخاب میشود و اگر False باشد قالب زمانی روزانه است. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Use Live PiVot

سویچ فعال سازی محاسبه PiVot لحظه ای که اگر در پایان بازار استفاده شود PiVot روز بعد (پیوت فردا) نمایش میدهد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Live PiVot Update (Second)

دوره زمانی بروزرسانی پیوت زنده که مقدار آن به ثانیه است. پس از گذشت مقدار ثانیه تعریف شده پیوت زنده بروز رسانی میشود. هر عدد مثبت قابل قبول است. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Display

Indicator Notification Text

متنی به انتخاب کابر که در ابتدا پیام های اندیکاتور نوشته میشود. این متن جهت تفکیک پیام های اندیکاتورهای مشابه بروی چارتهای متفاوت کاربرد دارد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

N DayDraw

تعداد روز مورد نظر برای نمایش تاریخچه. تعداد بیشتر از 30 روز را برخی از سرور های کارگزاری اطلاعات نمیدهد.برای این تعداد روز باید به مقدار عبارت زیر اطلاعات معاملات وجود داشته و قابل دریافت باشد.

N Day Draw+PiVot N Day

Number of Digits After Decimal Point

تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Live Pivot Box color

انتخاب رنگ باکس نمایش پیوت زنده. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Show Pivot Log

نمایش گزارش محاسبات Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Show Live Pivot Log

نمایش گزارش محاسبات Live Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

N DayDraw