اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزارهای شما در راه موفقیت در بازارهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Momentum

محاسبه با بازه و قالب زمانی دلخواه 
محاسبه با سه فرمول  فیشر ، نسبی و عددی
محاسبه خط میانگین به سه روش ساده، وزندار، نمایی
رسم تمامی نمودار ها برای 5000 کندل اخیر 

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

درصد های مثبت

درصد های منفی

میانگین

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Momentum

Gaps

اگر قالب زمانی انتخابی بزرگتر از قالب زمانی چارت در حال نمایش بود فاصله های زمانی به هم وصل نشود.

مقدار پیش فرض عدم انتخاب است.

 

Momentum Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Momentum است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

 

Momentum Method

نوع فرمول محاسبه Momentum در استراتژی ACD است که اندیکاتور به سه روش فیشر (Fisher) و نسبی (Relative) و عددی (Scalar) امکان محاسبه دارد.

مقدار پیش فرض Fisher است.

Momentum Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Momentum است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 8 عدد است.

Moving Method

نوع فرمول محاسبه میانگین است که اندیکاتور به سه روش ساده (SMA) و وزندار (WMA) و نمایی (EMA) امکان محاسبه دارد.

مقدار پیش فرض SMA است.

Moving Lengh

تعداد قالب زمانی (Length) محاسبه مقدار میانگین است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 8 عدد است.