اندیکاتورها > تریدینگ ویو

ابزار های شما در راه موفقیت بازهای مالی

راهنما اندیکاتور ACD Fisher Bar

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

رول های صعودی

رول های نزولی

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Fisher Bar

Bars

تعداد کندل های برگشتی در محاسبه آجر ها است.

مقدار پیش فرض 5 عدد است.