ارتباط با ما

خوش حال میشیم باهاتون آشنا بشیم!

فرم تماس

جاهدی نیا

توسعه دهنده ابزارهای معاملاتی در بازارهای جهانی